Rzeczoznawca majątkowy dokonuje wyboru odpowiedniej metody oraz techniki szacowania nieruchomości. Musi on przy tym uwzględnić takie czynniki jak: cel wyceny, rodzaj nieruchomości, jej położenie, funkcję, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan zagospodarowania nieruchomości, a także dostępne dane o cenach podobnych nieruchomości. Opinia o wartości nieruchomości sporządzona jest przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego, z którego wyciągi ma obowiązek przekazać organom prowadzącym kataster nieruchomości.

Wśród możliwych do wyboru podejść wyceny wyróżniamy:

  • podejście porównawcze, polegające na określeniu wartości nieruchomości zakładając, że jej wartość odpowiada cenom uzyskanym za podobne nieruchomości będące przedmiotem obrotu na rynku. Wartość nieruchomości podlega skorygowaniu ze względu na cechy je różniące, a ustala się ją z uwzględnieniem zmian poziomu cen nieruchomości na skutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się w przypadkach, gdy znane są ceny nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianych;
  • podejście dochodowe, polegające na określaniu wartości nieruchomości zakładając, iż nabywca zapłaci za nią cenę uzależnioną od przewidywanego dochodu, jaki uzyska on z wycenianej nieruchomości. Podejście to stosuje się w przypadku wyceny nieruchomości, które przynoszą bądź mogą przynieść dochód;
  • podejście kosztowe, polegające na określeniu wartości nieruchomości zakładając, że wartość tej nieruchomości odpowiada kosztom jej odtworzenia, które są jednak pomniejszone o wartość jej zużycia. Przy podejściu tym oddzielnie określa się koszt nabycia gruntu oraz koszt odtworzenia jego części składowych;
  • podejście mieszane, zawierającego elementy wymienionych powyżej podejść; przy czym każde z podejść posiada swoje metody i techniki wyceny.