Zapewniamy!

Profesjonalna wycena nieruchomości.
Analiza rynku nieruchomości i doradztwo.

Referencje

Wielu zadowolonych klientów.
Dziesiątki ekspertyz i wycen.

Dla banków

Wycena nieruchomości i ruchomości.
Współpraca z komornikami.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wymienione poniżej dokumenty lub protokoły z ich badania stanowią załączniki do operatu szacunkowego wycenianej nieruchomości. Na podstawie ich badania następuje określenie stanu prawnego, techniczno-użytkowego oraz innych cech mających wpływ na wartość nieruchomości.

  Dokumenty wykorzystywane do wyceny nieruchomości lokalowej oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej
  • akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
  • zaświadczenie o samodzielności lokalu
  • zaświadczenie ze spółdzielni dotyczące przydziału lokalu
  • plan lokalu
  • inne dokumenty dotyczące nieruchomości

  Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości zabudowanej:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej
  • akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków
  • mapa zasadnicza
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o ile plan został sporządzony
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ile została wydana
  • informacja ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w przypadku braku planu miejscowego
  • decyzja o pozwoleniu na budowę
  • dokumentacja techniczna budynku
  • inne dokumenty dotyczące nieruchomości

  Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości gruntowej:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej
  • akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów
  • mapa zasadnicza
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o ile został sporządzony
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ile została wydana
  • informacja ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w przypadku braku planu miejscowego, decyzja o pozwoleniu na budowę jeśli została wydana

  Przygotowanie przez zamawiającego wymienionych dokumentów znacząco wpłynie na skrócenie terminu wykonania wyceny. W przypadku braku w/w dokumentów istnieje możliwość ich pozyskania w ramach zawartej z Państwem umowy przez rzeczoznawcę majątkowego.

cennik

 • Koszt wyceny nie zależy od wartości wycenianej nieruchomości, jest natomiast funkcją nakładu pracy i kosztów towarzyszących.

  W szczególności na ostateczną cenę wpływa:

  • stopień skomplikowania pracy (cel wyceny, rodzaj i charakter nieruchomości, ilość niezbędnego czasu niezbędna do sporządzenia opracowania);
  • stopień rozpoznania przez wykonawcę rynku lokalnego;
  • niezbędne do poniesienia wydatki związane z wyceną (dojazd, przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki)

  Tak więc wynagrodzenie i czas wykonania ustalane są każdorazowo indywidualnie w zależności od typu i lokalizacji nieruchomości oraz celu wyceny.

   Rzeczoznawca majątkowy - rzeczoznawca budowlany - Kamień Pomorski, Gryfice
Rzeczoznawca majątkowy Dorota Kowalska świadczy usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, maszyn i urządzeń a także w zakresie doradztwa majątkowego, dla potrzeb osób prywatnych, prawnych, banków, sądów oraz jednostek administracji publicznej. Jest odpowiedzią na współczesne potrzeby profesjonalnej, specjalistycznej
i kompleksowej obsługi rynku w zakresie wyceny mienia. Rzeczoznawca Kamień Pomorski, Gryfice.

dogóry